Teams
Powered by Keamk
Red (7)
1
Fawaz
4
2
Ahmed Kamal
3
3
Mohamed
3
4
Kahraba
2
5
Tawil
5
6
Marwan Gamal
3
7
Zeyad A
4
24
Black (7)
1
Saif B
4
2
Ali ait
4
3
Mahmoud
2
4
Fahad
4
5
Tawfiq
3
6
Shareef
4
7
Moataz
3
24
White (7)
1
Kareem Kamal
5
2
Sherra
3
3
Jad
2
4
Khaled
3
5
Mikhail
4
6
Adham
4
7
Sharif
3
24